כניסה והרשמה למועדון לקוחות
בקרו אותנו בפייסבוק  facebook
שם המוצר
ממחיר:
עד מחיר:
 :לבירורים והזמנות
 02-5000423

תנאי רכישה

כללי
ברוך הבא לאתר "סימני דרך" (להלן: "החברה" ו/או "סימני דרך"). השימוש באתר זה, מעיד על הסכמתך לתנאים האמורים בו (להלן: "תנאי השימוש"). אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש מאחר ועצם השימוש והפעילות שלך (להלן: "המשתמש") באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל תנאי או הסתייגות. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר יחיד נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד. במידה והנך מסתייג מתנאי השימוש באתר, הנך מוזמן לפנות למשרדי ההנהלה בכל עת והסתייגותך תיענה בהתאם. בכל מקום בו מפורטת אחריותה של "סימני דרך", תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה, בעליה והפועלים מכוחה או בשמה.

האתר
האתר הינו אתר של חברת "סימני דרך", הכולל מידע ביחס ל"סימני דרך" ולשירותים והמוצרים המסופקים על ידה, הן ללקוחות הפונים לקבלת שירות ו/או רכישת מוצרים דרך האתר וזאת על פי ההוראות המופיעות שינתנו ומילוי הטפסים המתאימים ולאחר שמילאו את הפרטים הנדרשים לכך על פי ההוראות המפורטות. 

אחריות המשתמש
בעצם כניסתו לאתר, המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי השימוש לעיל ולהלן. המשתמש מתחייב שלא להעלות, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע. הזכות לעשות שימוש במידע נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה מבלי לקבל את הסכמתה של "סימני דרך" לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן.

המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב ו/או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של "סימני דרך" ו/או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את "סימני דרך" מכל אחריות בעניין זה. המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע.

המשתמש מסכים כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של "סימני דרך", במקרים בהם "סימני דרך" תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהא "סימני דרך" רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר ו/או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של "סימני דרך", כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר "סימני דרך" תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ."סימני דרך" אינה מבטיחה כי לא נפלו באתר טעויות או שיבושים או כי האתר או השרת עליו יושב האתר נקי מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.

הזמנות דרך האתר
משתמש אשר יהיה מעוניין לרכוש מוצרים באמצעות האתר, יידרש להעביר לנציג השירות את הנתונים הבאים, ההכרחיים לביצוע ההזמנה: שם פרטי ושם משפחה או שם התאגיד; תעודת הזהות או מספר התאגיד; כתובת מלאה לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד; טלפון, טלפון נייד ומספר הפקס, אם יש; הדואר האלקטרוני של המזמין; השירות ו/או המוצר המבוקש; וכן הפרטים הנדרשים לביצוע התשלום באמצעות כרטיס אשראי.

חשוב להדגיש ולציין, כי על מנת שהזמנה או עדכון של פרטי הזמנה יטופלו על-ידי, עליה להיקלט במחשבי באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. יובהר, כי "סימני דרך" לא תוכל לקלוט הזמנות או עדכונים שלא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן משובש, בין משום שלא מולאו כל הפרטים הדרושים או בין משום שההזמנה או קריאת השירות או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשביה של "סימני דרך".

הרישומים אשר ייקלטו במחשבים, כפי שיופיעו במחשביה יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הינם הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש. המצאת פרטים כוזבים עלולה לגרור נקיטת אמצעים משפטיים. ל"סימני דרך" שמורה הזכות לבטל או לאשר הזמנה ו/או קריאת שירות שהגיש משתמש, בשל הגשת פרטים כוזבים או פרטים חלקיים. ל"סימני דרך" מסור שיקול הדעת המוחלט והבלעדי האם להתקשר עם משתמש המזמין באמצעות האתר שירות ו/או מוצר מסוים.

מודגש, כי כל עוד לא אושרה ההזמנה על ידי "סימני דרך", לא תהיה לה כל מחויבות כלפי המשתמש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, "סימני דרך" רשאית למנוע מהמשתמש לרכוש מוצרים באמצעות האתר בכל אחד מהמקרים הבאים: אם מסר במתכוון פרטים שגויים ו/או שלח קריאת שירות בשם בדוי ו/או ביצע מעשה או מחדל העלולים לפגוע ב"סימני דרך" ו/או בצדדים שלישיים כלשהם לרבות לקוחות "סימני דרך" וספקים ו/או הפר תנאי שימוש אלה או את הסכם התקשרות – לקוח או כל הסכם נוסף עם "סימני דרך" או מי מטעמה ו/או נמנע בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור שירותים ו/או מוצרים שרכש מ"סימני דרך" ו/או אם כרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש.

מחירים
כל המחירים המופיעים באתר זה, מתייחסים למחיר המוצר באתר בלבד ואין "סימני דרך" מתחייבת למחירים זהים בחנויות. יובהר, כי אין במחירים הנקובים באתר כדי לחייב את "סימני דרך" למכור למשתמש את אותו מוצר בחנות במחיר הזהה למחיר האתר. "סימני דרך" תדגיש, כי המחירים המופיעים בקטלוג האתר עלולים להשתנות והם נכונים ליום ולשעת פרסומם ועדכונם ע"י "סימני דרך". מובן כי "סימני דרך" תשדל להימנע מטעיות, אך לעיתים המידע עלול לכלול שגיאות וטעויות (ט.ל.ח).

הגבלת אחריות בנוגע לשימוש באתר
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "סימני דרך" בגין השימוש או אי השימוש באתר. "סימני דרך" ו/או כל מי מטעמה, לרבות כל המעורב בהקמתו או תפעולו של האתר (לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: יישומים של צדדים שלישיים ותכנים של האתר), לא יישאו בשום באחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, לרבות  נזק מיוחד, תוצאתי, נסיבתי או עקיף, הנובעים מהשימוש, או מאי היכולת לעשות שימוש, באתר ו/או בתכני האתר, וזאת בין אם בהתבסס על דיני הנזיקין, החוזים, רשלנות או כל דין משפטי אחר, ובין אם "סימני דרך" מודעת לאפשרות שייגרם נזק מעין זה או לא.

בכל מקרה ובלי לגרוע מהאמור לעיל, אחריותה של "סימני דרך" כלפי המשתמש ו/או כלפי צד שלישי כתוצאה מהשימוש באתר, לא תעלה על 250$ (מאתיים וחמישים דולר ארה"ב) וזאת גם במקרה שלא יינתן תוקף לתנית הגבלת האחריות לעיל.

זכויות יוצרים וקניין רוחני
ידוע למשתמש כי תוכן, לרבות טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר בשירות או במידע שהוצע לך ע"י "סימני דרך" (להלן: "המידע"), מוגן ע"י זכויות היוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקים; אשר על כן המשתמש רשאי להשתמש במידע אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת של השירות או "סימני דרך". המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש בכתב של "סימני דרך" או בעל זכויות היוצרים פרט לשימוש המותר עפ"י החוק.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" במידע לפי הכללים הקבועים בדין. אסור למשתמש לעשות במידע כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס למידע, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם מידע, ללא הסכמה מראש ובכתב מ"סימני דרך". האתר מכיל ו/או עשוי לכלול בעתיד סימני מסחר ו/או קניין רוחני אחר אשר שייכים ל"סימני דרך" ו/או למי מטעמה ו/או לספקיה ו/או לצדדים שלישיים. על המשתמש להניח כי כל דבר שהוא רואה או קורא באתר (כגון תמונות, קבצים גרפיים, איורים, טקסט וחומר אחר), מוגן על ידי דיני הקניין הרוחני, אלא אם נאמר אחרת. אין למכור, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשנות או להציג בפומבי את התכנים הללו ו/או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על התכנים, או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או ציבורי אחר, בלא קבלת הסכמת "סימני דרך" או בעל הזכויות מראש ובכתב.

תנאי השימוש הנ"ל וההסכמים אליהם מפנה מסמך זה, לרבות הסכם ההתקשרות בין "סימני דרך" לבין הלקוח, מהווים את מלוא ההסכמות שהושגו בין המשתמש ל"סימני דרך" בנוגע לשימוש באתר וגוברים על כל מצג ו/או הבטחה בין הצדדים בנוגע לנושאים הנדונים. במקרה של אי התאמה בין האמור בתנאי שימוש אלה לבין האמור בהסכם ההתקשרות בין "סימני דרך" לבין הלקוח, יגבר האמור בהסכם ההתקשרות עם הלקוח.

קישורים לאתרים אחרים - LINKS
באתר זה עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י "סימני דרך. קישורים אלו נועדו לנוחיות המשתמש בלבד אין ל"סימני דרך" שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים באתרים אלו. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. "סימני דרך" אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. "סימני דרך" רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

פרסומות
מסירת פרטיך באמצעות טופס יצירת הקשר מעידה על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת מהנהלת האתר ו/או מי מטעמה, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.  דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי המידע שמסרת להנהלת האתר בטופס המקוון, לרוב באמצעות כתובת הדוא"ל שמסרת. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע להנהלת האתר על סירוב לקבלת דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח אליך הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.

אחריות למידע
למעט מידע שפורסם מטעם "סימני דרך" עצמה ביחס לשירותים הניתנים על ידה, "סימני דרך" לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים שונים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר וכן לכל נזק, הוצאה, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו למשתמש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו. בנוסף, אין "סימני דרך" מוודאת את זהותם של המשתמשים ואינה מאשרת או מבררת את כישוריהם, עברם או כשירותם. 

מובהר, כי במסגרת האתר "סימני דרך" מפיצה (ולא מפרסמת בעצמה) תכנים אשר נערכו ופורסמו על יד צדדים שלישיים ומשתמשים. ל"סימני דרך" אין כל שליטה על תכנים אלו. חוות דעת, המלצות, הצעות, הצהרות, שירותים או מידע ותכנים אחרים שהינם נגישים ופורסמו על ידי צדדים שלישיים, ספקי מידע ומשתמשים, הינם של מי שפרסם אותם באתר ולא ניתן לייחס אותם ל"סימני דרך".

"סימני דרך" אינה מאמצת תכנים אלו ואינה אחראית לדיוקם או למהימנותם של חוות הדעת, המלצות, הצעות או מידע והצהרות אחרות שפורסמו או יפורסמו באתר על ידי צדדים שלישיים שאינם עובדי "סימני דרך" הפועלים במסגרת סמכותם. המשתמש מבין ומסכים כי "סימני דרך" אינה מנטרת או בודקת את התכנים באתר ואינה אחראית למהימנותם ודיוקם. המשתמש מתחייב לא לפרסם דברי לשון הרע על "סימני דרך" ו/או ספקיה ו/או צדדים שלישיים אחרים.

הגבלת אחריות בנוגע לאספקת שירותים ו/או מוצרים
בכל הנוגע לשירותים שיסופקו על ידי "סימני דרך" עצמה, אחריות "סימני דרך" הינה בהתאם ובכפוף להסכם שירות מינויים ו/או הסכם ההתקשרות בינה לבין הלקוח. ביחס לשירותים ו/או מוצרים שיסופקו על ידי צדדים שלישיים ו/או שניתנת ביחס אליהם אחריות יצרן ו/או אחריות של צדדים שלישיים, "סימני דרך" לא תישא באחריות ו/או בחבות כלשהי לשירותים ו/או למוצרים כאמור אשר יוזמנו באמצעות האתר ולא תהא אחראית לטיבם ו/או התאמתם לצרכי המשתמש.

לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה כלפי "סימני דרך" ו/או מי מטעמה בגין השירותים ו/או המוצרים כאמור, מאפייניהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיו ולדרישותיו. כמו כן, "סימני דרך" לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין פגמים במוצר ו/או תקינות המוצר ו/או בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם, מכל מין וסוג, עקב השימוש במוצר שנרכש באמצעות האתר וזאת בין אם בהתבסס על דיני הנזיקין, החוזים, רשלנות או כל דין משפטי אחר, ובין אם "סימני דרך" מודעת לאפשרות שייגרם נזק מעין זה או לא. האחריות והחבות הבלעדית לעניין זה הינה של ספק השירות ו/או המוצר אשר אליו יש להפנות כל טענה ו/או דרישה בכל עניין.

אחריות הנהלת האתר
התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. אתה מאשר בזאת כי בדקת את האתר ומצאת אותו מתאים לצרכיך ולמטרותיך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תכונות האתר והתכנים הכלולים בו, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך. השימוש באתר ובכל תוכן ומידע המצוי בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה והנהלת האתר לא תשא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר וכל תוכן בו. כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר הינה באחריותך המלאה בלבד.

הנהלת האתר אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטיך, או לשיבוש בפרטים כאמור – בין באופן מלא ובין חלקית, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך או של הנהלת האתר או של מי מטעמה.

שיפוי
המשתמש מתחייב לשפות ו/או לפצות את "סימני דרך", עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, שותפיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, טענה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט סבירות - עקב שימוש המשתמש באתר או בתכני האתר, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תביעות נגד "סימני דרך" בגין הפרת המשתמש את תנאי שימוש אלה ו/או את הסכם התקשרות - לקוח. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה.

סמכות שיפוט
חוקי מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלו וסמכות השיפוט הבלעדית ביחס לכל סכסוך ו/או תביעה של משתמש כלפי "סימני דרך" תהיה מסורה באופן ייחודי לבית משפט המוסמך בירושלים. המשתמש מסכים בזאת, כי כל תביעה ו/או דרישה נגד "סימני דרך" תוגבל לתקופה של 6 (שישה) חודשים מיום שנולדה, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח - 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט.

יצירת קשר
הנהלת האתר מזמינה את משתמשיו ליצור עמה קשר בכל נושא שיבחרו, לרבות שאלות, הצעות או טענות. לשם כך, מעמידה לרשותך הנהלת האתר טופס מקוון ליצירת קשר. ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר גם באמצעות כתובות הדואר האלקטרוני המפורטות בעמוד יצירת הקשר. בעת השלמת הטופס המקוון תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה ופרטים נוספים. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים.

פרטים שגויים עלולים במקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. הנתונים שמסרת יישמרו במאגר המידע שבבעלות האתר. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירתו לא יהיה באפשרות הנהלת האתר ליצור עמך קשר. הנהלת האתר לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר הנמצאת בכתובת [הוסיפו קישור למדיניות הפרטיות] ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה.

 

 

 

סניף ירושלים: יפו 224, תחנה מרכזית ירושלים, קומה 3 | טל': 5000423 - 02 | פקס: 6500983 - 02
שעות פתיחה: א' – ה': 08:00 - 21:00, ו': 08:00 - 14:00 (בקיץ עד 15:00), מוצ"ש – מצאת השבת ועד 23:00
 בקרו אותנו בפייסבוק  facebook